Meetinstrument toepassen

Als u een eHealth meettoepassing heeft uitgekozen is het zaak deze op de juiste manier te instrueren aan de cliënt en de resultaten te interpreteren en te gebruiken.

Het gebruik van eHealth stimuleert het zelfmanagement van mijn cliënten met post-COVID syndroom."

Cliënten hebben tijdens de therapie geleerd belasting-belastbaarheid te monitoren en interpreteren via een app. Wanneer nodig kunnen cliënten zelf de app weer gebruiken en zelfstandig hun gedrag aanpassen.

Instrueren

Het is van belang dat u de cliënt adequate instructies geeft over de eHealth meettoepassing en daarmee de cliënt begrijpt hoe de meettoepassing gebruikt dient te worden en wat het nut ervan is. De checklist Instrueren van het gebruik van meetinstrumenten biedt u handvaten voor de inhoud en wijze van instructies geven.

Naast de inhoud van de instructie is de vorm van instrueren belangrijk. Onderstaande figuur geeft weer in welke vormen een instructie gegeven kan worden. U kan in afstemming met de cliënt en passend bij cliëntkenmerken meerdere manieren van instrueren combineren. Wanneer een bepaalde eHealth meettoepassing veel gebruikt wordt kan het nuttig zijn om instructiematerialen te ontwikkelen en die mee te geven, zodat cliënten ook thuis instructiemateriaal beschikbaar hebben.

4 1

Het is belangrijk dat u rekening houdt met de gezondheidsvaardigheden en communicatieve mogelijkheden van de cliënt, niet alleen bij het kiezen van een eHealth meettoepassing, maar ook bij het geven van instructies over het gebruik van deze meettoepassing.

Interpreteren van data

Na het afnemen van een eHealth meettoepassing, dient u de meetuitkomsten op een juiste manier te interpreteren. Hiervoor is het volgende belangrijk:

  • Meten met eHealth kan veel data opleveren. U gebruikt enkel de data die relevant zijn voor en richting geven aan de behandeling;
  • U past indien nodig bij het berekenen van scores de richtlijnen van het meetinstrument toe;
  • U en uw cliënt weten wat de meetresultaten betekenen (bijvoorbeeld een lagere score betekent minder ziektelast);
  • De interpretatie leidt tot een waardeoordeel en mogelijk tot een actie.

Scores kunnen op twee manieren worden geïnterpreteerd: als enkele meting of als herhaalde metingen

Gebruiken

Tijdens of na afloop van het uitvoeren van de meting(en) samen met of door de cliënt, gebruikt u de data voor het meetdoel zoals dit vastgesteld is bij stap 1. U selecteert de data die relevant zijn voor het meetdoel en dus voor de hulpvraag van de cliënt.

Een andere bron van informatie voor uw begeleiding is hoe iemand de eHealth meettoepassing gebruikt. Controleert de cliënt vaak de data of juist niet? Maakt de cliënt zich zorgen om de data of juist niet? U stemt de inzet van de eHealth meettoepassing hierop af.

Meetinformatie sluit niet altijd volledig aan op hoe de cliënt zich voelt, wat beperkingen in het dagelijks leven zijn en hoe effecten van een behandeling worden ervaren. Om betekenis te geven aan data is inzicht in de persoonlijke context nodig; een vertaling naar persoonlijke doelen en acties die de cliënt inspireren en motiveren. Dit kunt u achterhalen door cliënten tijdens een gesprek zelf te laten vertellen wat de data concreet voor hen betekent in relatie met hun beleving.

Bron: Beurskens S. et al. Meten in de praktijk. Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg. 3rd editie Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020