Implementeren

Implementatie is een continu proces dat door alle stappen van de wegwijzer heenloopt, waarbij veel verschillende implementatiemodellen gebruikt kunnen worden. Een veelgebruikt model is het 5 fasen model van Wensing & Grol.

Door de checklist "Het gebruik van ehealth meettoepassingen in de praktijk" in te vullen werd me snel duidelijk waar mijn ontwikkelpunten liggen voor implementatie."

Om de implementatie van een digitale bloeddrukmeter te laten slagen, waren afspraken over werkprocessen nodig met de andere disciplines in de praktijk. Hoe vaak en hoe lang moet een patient meten? Wie geeft bloeddrukmeter mee? Wie monitort de data?

5 1

Bron: Wensing M, Grol R Implementatie Effectieve verbetering van de patientenzorg Bohn Stafleu van Loghum; 2020

1. Oriëntatie

Het doel van de oriëntatiefase is om op de hoogte te zijn van de beschikbare mogelijkheden en innovaties. U maakt onder andere een keuze met welke reden en doel u gaat meten en met welk eHealth instrument (zie tegel 1 en 2). De redenen kunnen zijn: 1) meten op patiëntniveau (2) organisatieniveau, (3) op medewerker- en managementniveau, en (4) zorgontwikkeling in het kader van wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld.

2. Inzicht

In deze fase zorgt u ervoor dat u en uw collega’s weten wat de mogelijkheden van de eHealth meettoepassing zijn en wat de verandering van werkwijze inhoudt. Het is belangrijk dat alle relevante betrokkenen meegenomen worden in de keuze en het ontwikkeltraject naar de verandering toe. De checklist Het gebruik van eHealth meettoepassingen in de praktijk geeft inzicht in de noodzakelijke veranderingen. Samen maakt u hiervoor een veranderplan met betrekking tot de (werk)processen in de praktijk.

3. Acceptatie

In deze fase creëert u een positieve houding bij uw collega’s ten opzichte van de eHealth meettoepassing. Hierbij is het onder andere belangrijk dat uw collega’s inzien dat het een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie, waarin uw normen en waarden in stand blijven.

4. Verandering

In deze fase gaan u en uw collega’s het eHealth meetinstrument daadwerkelijk gebruiken. Start bij voorkeur in een kleine groep. Hierbij kunnen vaardigheidstrainingen of informatiematerialen ingezet worden. Op basis van de ervaringen evalueert u de werkprocessen en stelt u deze bij totdat deze optimaal functioneren binnen de praktijk.

5. Behoud van verandering

Om het meten met eHealth structureel in te bedden in de praktijk, kunt u de eHealth meettoepassing opnemen in uw protocollen en zorgpaden.

Verandering of innovatie is een continue proces. U zult daarom processen continu blijven verbeteren. Evalueren en aanpassen is een essentieel onderdeel in adequate implementatie en borging van het gebruik van eHealth meetinstrumenten.